skip to Main Content

Aandacht en zorg voor uw kind

Interne begeleiding

Op onze school werken twee intern begeleiders; één IB-er voor de onderbouw en één voor de midden- en bovenbouw. Zij onderhouden een nauw contact met de leerkrachten over de ontwikkeling en de leerresultaten van de kinderen. Sommige kinderen hebben extra begeleiding nodig. Die extra ondersteuning wordt in principe gegeven door de eigen leerkracht, die daarbij ondersteund wordt door de intern begeleider. De ondersteuning van de intern begeleider aan de leerkracht bestaat uit hulp en advies over de manier waarop er met een kind of groepje kinderen gewerkt kan worden.

Wanneer een kind in aanmerking komt voor extra hulp, vindt er zo nodig overleg met de ouders plaats. De groepsleerkracht heeft hierbij een leidende rol. Een goed contact met de ouders vinden wij erg belangrijk.

De intern begeleider houdt driemaal per jaar een groepsbespreking met de leerkracht. Alle kinderen komen aan bod. Indien nodig worden er handelingsplannen opgesteld om aan een individueel kind of een groepje kinderen extra ondersteuning te bieden. De intern begeleider voert in overleg met de leerkracht ook extra toetsen en klassenobservaties uit om de leerkracht gerichter te kunnen ondersteunen. Hiernaast geven de signaleringen en registraties uit de leerlijnen Parnassys en het IEP-LVS (leerlingvolgsysteem) ons handreikingen om ieder kind te begeleiden en te volgen in zijn ontwikkeling.

In de schoolgids leest u meer over de werkzaamheden van de intern begeleiders.

Leerlingvolgsystemen en oudergesprekken

Tweemaal per jaar worden ouders uitgenodigd voor een verslagbespreking. Dit is in februari en in juni. De verslagen worden geschreven aan de hand van de Parnassys-leerlijnen, het IEP-LVS en ZIEN! Deze systemen zijn voor de leerkracht een leidraad voor het begeleiden en volgen van de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.

Als er zich tussentijds bijzonderheden voordoen in de ontwikkeling van uw kind, dan zal de leerkracht u voor of na schooltijd aanspreken om een extra afspraak te maken. Dit verwachten wij andersom ook van ouders.

Aandacht voor getalenteerde kinderen

Onze school heeft twee talentcoaches. De talentcoaches begeleiden de leerkrachten bij het signaleren, diagnosticeren en begeleiden van (hoog)begaafde en getalenteerde leerlingen. De groepsleerkrachten kunnen op deze wijze zorgen dat talentvolle kinderen in de groep ook voldoende uitgedaagd worden. In bijzondere gevallen verzorgen de talentcoaches activiteiten voor kinderen met een cognitieve ontwikkelingsvoorsprong en/of een bijzonder talent.

De talentcoaches nemen deel aan het toptalenten netwerk. Hier vindt overleg plaats met de talentcoaches van andere scholen uit het samenwerkingsverband.

In de schoolgids leest u alles over passend onderwijs, kwaliteitszorg, de zorgplicht, extra ondersteuning, passend onderwijs en het samenwerkingsverband (Profi Pendi) waar onze school onderdeel van is.

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)

Vragen over school, vriendschappen, eten, gezondheid, opvoeding, pesten of geld?

Het CJG wil meedenken met vragen rondom opgroeien en opvoeden. Zowel ouders als jongeren en kinderen kunnen een beroep doen op het CJG. In het CJG werken het consultatiebureau, jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar van GGD Midden-Nederland en het maatschappelijk werk nauw met elkaar samen. Elke gemeente heeft een eigen CJG.

Het CJG is bereikbaar via de mail, per telefoon of je kunt binnenlopen op het inloopspreekuur. Adres, telefoonnummers en spreekuurtijden (zowel inloop als telefonisch) zijn te vinden op de website van het CJG Houten. De GGD is kernpartner binnen het CJG.

Telefonisch spreekuur voor opvoed- en gezondheidsvragen

Heeft u een vraag over de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u, van maandag t/m vrijdag tijdens kantoortijden, contact opnemen met de GGD. U wordt dan altijd dezelfde dag nog teruggebeld door een jeugdverpleegkundige.

U kunt de GGD bereiken op telefoonnummer 033-4600046.

De GGD biedt ook opvoedondersteuning. U vindt meer informatie op de GGD-website.

In de schoolgids leest u alles over de GGD voor kinderen in het basisonderwijs, gezondheidsonderzoeken, vaccinaties en de verwijsindex.

Desirée Blom
Directeur
Back To Top