skip to Main Content

Communiceren met elkaar

Hoe bereiken we elkaar?

Een goed contact tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk. Wij houden u op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen en de algemene zaken op school. Daarnaast informeren wij u over het functioneren van uw kind.

Wij waarderen het als u ons op de hoogte houdt van het wel en wee van uw kind thuis. In de communicatie met u hebben we voorkeur voor een persoonlijk gesprek, maar dat is niet altijd mogelijk. Daarom maken we ook gebruik van de middelen en mogelijkheden zoals mail, Parro, website, Facebook en Instagram (voor activiteiten en gebeurtenissen). Op deze manier proberen wij samen met u, uw kind zo goed mogelijk te begeleiden en elkaar te blijven begrijpen.

Parro

Parro is een (webbased) platform gekoppeld aan ons leerlingsysteem Parnassys, waarmee ouders en leerkrachten met elkaar kunnen communiceren.

De leerkracht plaatst oproepjes en berichten om ouders te informeren.

Ouders kunnen via Parro korte berichten naar de leerkracht sturen. Daarnaast kunnen ouders een ziek kind via Parro ziekmelden én zich inschrijven voor oudergesprekken.

Parro is als app te downloaden op de mobiele telefoon, maar is ook via de computer te bekijken. Als nieuwe ouder krijgt u via de leerkracht een link toegestuurd met een koppelcode.

Nieuwsbrief, website en Facebook

Een keer in de maand brengen wij de nieuwsbrief uit. Hiermee verstrekken wij ouders actuele informatie over school, ontwikkelingen en (komende) activiteiten. De nieuwsbrieven worden voor de ouders eveneens op de website geplaatst.

De school gebruikt in toenemende mate Facebook en Instagram als informatiebron en communicatiemiddel.

E-mailverkeer

Vrijwel alle informatie wordt per e-mail door de directie aan u als ouder verstuurd. Mocht u geen e-mail van ons ontvangen of uw e-mailadres willen wijzigen, dan vragen wij u dit door te geven aan de administratie (info@montessori-houten.nl). Korte vragen of het maken van een afspraak met de adjunct-directeur mag ook altijd per e-mail. De leerkrachten stellen het zeer op prijs om persoonlijk contact met u te houden over uw kind.

Telefoonverkeer

Voor een doelmatige gang van zaken op school is het plezierig als directie en teamleden zo min mogelijk worden onderbroken bij hun reguliere activiteiten. Daarom verzoeken wij

u en uw kind dringend om speelafspraken of ophaalschema’s zelf met de desbetreffende ouder(s)/organisatie te regelen en niet via het telefoonverkeer van de school.

Heeft u mededelingen ten behoeve van de interne administratie dan kunt u terecht bij onze administratieve medewerkers. U kunt hen bereiken op het centrale E-mailadres van de school: info@montessori-houten.nl.

Ziekmeldingen

Als uw kind ziek is en niet naar school kan komen, vragen wij u de ziekmelding in Parro te doen. U dient u hem of haar vóór schooltijd, tussen 8:00 en 8:15, af te melden. Eventueel kan dit ook telefonisch.

Contact met de leerkracht

Wij hechten veel waarde aan goed contact tussen ouders en leerkrachten. Loopt u gerust eens binnen om het werk van uw kind te bekijken of met de leerkracht een gesprekje aan te gaan.

Indien u bepaalde problemen bij uw kind signaleert, u ervaart onduidelijkheden of er bestaan voor uw gevoel ergens misverstanden over, dan vragen wij u dit altijd rechtstreeks met de leerkracht te bespreken en hier een aparte afspraak voor te maken. Een afspraak maken lukt het best na schooltijd (mondeling of telefonisch). Alle medewerkers zijn meestal tot een uur of vijf op school.

De leerkrachten stellen het zeer op prijs om persoonlijk contact met u te houden over uw kind. Daarom wordt Parro of e-mailverkeer niet gebruikt als communicatiemiddel voor onderwijskundige of opvoedkundige vragen en antwoorden.

Nadat u uw zorg met de leerkracht heeft gedeeld, kan het voorkomen dat de leerkracht voor een compleet beeld een intern overleg of nader onderzoek nodig heeft, voordat uw zorg weggenomen kan worden. De leerkracht zal in dat geval direct een vervolgafspraak maken om op een later moment weer op uw vraag terug te kunnen komen.

Wanneer u meent onvoldoende gehoor te vinden bij de leerkracht, nadat u uw probleem aan de leerkracht heeft voorgelegd, dan kunt u terecht bij de adjunct-directeur. Voor onderwijsinhoudelijke onderwerpen kan de adjunct-directeur u doorverwijzen naar de intern begeleider.

Samen met alle betrokkenen streven we naar een goede oplossing.

Ouderavonden en -bijeenkomsten

Naast de eerdergenoemde verslagbesprekingen over uw kind, nodigen wij u ook regelmatig uit voor een speciale ouderbijeenkomst. Zo organiseren wij onder andere aan het begin van het schooljaar een kennismakings- en informatieavond (u krijgt uitleg over het werken in de groep en kunt kennismaken met de leerkracht en andere ouders), een materiaalavond, een inloopochtend, kosmische presentaties, een thema-avond, oudervergaderingen en eindfeesten. Wij stellen het zeer op prijs als u deze bijeenkomsten bezoekt.

Klachtenregeling

Als er onduidelijkheden zijn over het onderwijs of de organisatie of als u niet tevreden bent over de begeleiding van uw kind(eren) dan richt u zich bij voorkeur eerst tot de betreffende leerkracht. Als gesprekken met de leerkracht niet naar tevredenheid verlopen en/of niet tot een gewenste oplossing leiden, dan kunt u het probleem voorleggen aan de adjunct-directeur. De adjunct-directeur zal in overleg met de betrokken leerkracht en de ouders proberen het probleem op te lossen. Indien nodig of gewenst, kunt u de directeur hierbij betrekken.

Als er geen bevredigende oplossing wordt gevonden en er naar uw mening sprake is van een klacht, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de directeur of bij het bestuur. Na hoor en wederhoor zullen zij altijd komen tot een schriftelijk, gemotiveerd voorstel of besluit.

Als u het niet eens bent met het besluit van het bestuur, kan de Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs) ingeschakeld worden. Uw klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken.

GCBO, Postbus 394, 3440 AJ Woerden, telefoon: 070-3861697, e-mail: info@gcbo.nl

https://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/

Voor hulp bij de te volgen procedure kunt u ook contact opnemen met de interne contact-en vertrouwenspersoon op onze school. Suzanne Bogerd, leerkracht bovenbouw. E-mail: suzanne.bogerd@montessori-houten.nl

Vragen of onduidelijkheid over het Montessorionderwijs (algemeen)?

Als u iets meer wilt weten over bepaalde aspecten van het onderwijs of als er onduidelijkheden zijn, bijvoorbeeld over hoe de school omgaat met het leren maken van keuzes, de werkplanning, de controle van het werk, plagen of pesten, negatief gedrag, hulp aan elkaar, samenwerken, veranderingen in de sociaal of emotionele beleving enz. dan kunt u dit vragen aan de leerkrachten of de adjunct-directeur.

Desirée Blom
Directeur
Back To Top