Skip to content

Team- en groepssamenstelling

Binnen de school worden de volgende functies uitgevoerd:

Directeur

Zij verricht alle algemene en bovenschoolse directietaken, draagt de eindverantwoordelijkheid van de school en is aanspreekbaar voor ouders, leerkrachten, adjunct-directeur, bestuur en inspectie.

Adjunct-directeur

De adjunct- directeur ondersteunt de directeur bij diens werkzaamheden onder meer door het overnemen van een deel van de taken van de directeur. De adjunct-directeur levert bijdragen aan de onderwijsontwikkeling/-vernieuwing en/of het leiderschap. De adjunct-directeur is aanspreekbaar voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Bouwcoördinatoren

Per bouw is één leerkracht benoemd tot bouwcoördinator. Deze leerkracht coördineert de diverse activiteiten en zorgt mede voor onderwijsafstemming en verbetering in de betreffende bouw en in de gehele school.

Groepsleerkrachten

Zij begeleiden een groep, zijn eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerlingen van hun groep, voeren voortgangsgesprekken met de ouders van de leerlingen en bewaken de zorg voor de eigen groep. Daarnaast voeren zij ook schoolbrede taken uit volgens de jaarlijkse taakverdeling (bijv. werkgroepen, commissies sint/kerst e.d. en bouwbrede taken).

Intern begeleiders

Zij ondersteunen de leerkrachten om leerlingen waar nodig zo goed mogelijk extra begeleiding te geven. Daarnaast bewaken zij de kwaliteit van het onderwijs.

Remedial teachers

Zij ondersteunen de leerkrachten door met individuele leerlingen in de groep te werken of zij werken in kleine groepjes buiten de klas.

Talent coaches

Zij begeleiden de leerkrachten bij het signaleren, diagnosticeren en begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen.

Gespecialiseerde leerkrachten

De gespecialiseerde leerkracht is specialist op zijn eigen terrein, zoals bewegings- en gymnastiekonderwijs en muziek.

Onderwijsassistent

Zij ondersteunt de leerkracht in de groep.

Administratief medewerkers

Zij ondersteunen de directie door zorg te dragen voor de secretariële werkzaamheden en de (personele-, financiële- en leerling)administratie. Daarnaast ondersteunen zij de leerkrachten bij enkele administratieve taken

Conciërge

Zij verricht allerlei werkzaamheden in en rondom de school.

Vaste invalkrachten

Onze school kent een aantal vaste montessori-invalkrachten die de groepsleerkrachten vervangen bij afwezigheid. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een organisatie die zorg draagt voor vervangende leerkrachten.

Vervanging bij ziekte of verlof

De directie spant zich tot het uiterste in om bij ziekte of verlof van een leerkracht vervanging te regelen. Allereerst wordt altijd gezocht of een leerkracht van het vaste team, meestal de duo-partner, extra kan komen werken. Als dit niet mogelijk is, maken we gebruik van een vaste club van bij de school betrokken montessori-leerkrachten of leerkrachten die bezig zijn hun montessoribevoegdheid te halen. Daarnaast is de school aangesloten bij meerdere arbeidsbemiddelingsbureau’s. Helaas kan het ook voorkomen dat vervanging niet mogelijk is. In dat geval wordt een groep verdeeld over de andere groepen. Hiervoor wordt voor elke groep een noodverdelingslijst opgesteld. In een uitzonderlijke situatie kan het voorkomen dat gevraagd wordt uw kind(eren) thuis op te vangen als er geen invaller is en we de kinderen ook niet (meer) kunnen verdelen.

Stagiaires

Regelmatig zijn er stagiaires op school. Dit zijn studenten die zich het vak eigen willen maken of leerlingen van de middelbare school die zich willen oriënteren met behulp van een maatschappelijke stage. Dit gebeurt vooral door de praktijk van alledag mee te maken. De school biedt een langdurige stageplaats aan studenten van de PABO (Pedagogische Academie Basis Onderwijs) en de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding).

Leerkrachten onderbouw

Leerkrachten middenbouw

Leerkrachten bovenbouw

Back To Top