Skip to content

Ouders en school

Het belang van de betrokkenheid van ouders

Binnen onze school zijn ouders en leerkrachten gezamenlijk betrokken bij veel aspecten van de opvoeding van het kind. Daarom is het belangrijk dat ouders zich kunnen vinden in de opvattingen van Maria Montessori. We bieden ouders de gelegenheid kennis te nemen van het gedachtengoed van de school. Daartoe organiseren we informatie- en materiaalavonden. We willen een open schoolklimaat scheppen waarin de communicatie tussen ouders en school helder verloopt.

Wij zien leerkrachten en ouders graag als partners met een gemeenschappelijk doel: een succesvolle ontwikkeling van het kind. Beide partners hebben hun eigen deskundigheid: ouders zijn ervaringsdeskundig op het gebied van hun kind; leerkrachten zijn deskundig op gebied van onderwijs en ontwikkeling ten aanzien van kinderen in het algemeen en het kind specifiek.

U kunt als ouder actief zijn op school en uw betrokkenheid bij uw kind en de school tonen door uw hulp aan te bieden en te participeren.

Enkele vormen van ouderparticipatie in onze school zijn: hulp in de bibliotheek, leesonderwijs, handarbeid, groepsouders, leermiddelenontwikkeling, buitenschoolse (sport) activiteiten, ophalen van oud papier en zitting in de MR. De school inventariseert bij de start van het nieuwe schooljaar iedere vorm van ouderhulp. Via schriftelijke (Parro/ E-mail/nieuwsbrief) of persoonlijke oproepjes zullen wij uw hulp vragen. De teamleden en leerlingen waarderen uw hulp ten zeerste.

Groepsouders

Binnen de ouderparticipatie wordt ook gebruik gemaakt van groepsouders. Iedere groep heeft één of soms twee groepsouders. Het doel van groepsouders is enerzijds ouders uitnodigen en vragen bij te dragen aan het mede mogelijk maken van activiteiten (bijvoorbeeld vragen om kinderen te halen of brengen bij een excursie) en anderzijds het afstemmen van de communicatie tussen ouders en school.

Stichting Montessori Onderwijs Houten

Het algemeen bestuur van onze school is de Stichting Montessori Onderwijs Houten en bestaat uit een toezichthoudend deel en een uitvoerend deel. Het algemeen bestuur houdt zich aan de Code Goed Bestuur opgesteld door de PO-raad (Primair Onderwijs) en wordt ingevuld door 8 ouders. Formeel gesproken heeft het bestuur de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs zoals dit gegeven wordt en voor het beheer van onze school.

Ieder bestuurslid heeft een eigen portefeuille.

Het toezichthoudend deel bestaat uit: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en financieel deskundige.

Het uitvoerend deel bestaat uit: penningmeester, onderwijs- en personeelszaken, onderhoud/beheer en algemeen (o.a. communicatie huisvesting).

Heeft u vragen van bestuurlijke aard, dan kunt u die stellen aan het bestuur. U kunt ook, na overleg met de secretaris, een bestuursvergadering bijwonen om uw punt nader toe te lichten. De data van deze vergaderingen staan op de kalender vermeld.

Het bestuur vergadert 8 keer per jaar. Het contact tussen ouders en bestuur wordt onderhouden via oudervergaderingen, deze vinden tweemaal per jaar plaats en staan op de kalender.

De ouderbijdrage

Van de overheid ontvangt het bestuur alleen de wettelijk voorgeschreven vergoedingen voor het geven van basisonderwijs. Wij willen de leerlingen en de ouders echter meer bieden. Daarom vraagt het bestuur een vrijwillige bijdrage van de ouders/verzorgers om deze extra activiteiten mogelijk te maken.

Uit de ouderbijdrage worden de volgende activiteiten bekostigd: excursies, Sinterklaas- en kerstviering, de sport- en spelletjesdagen, de zomerfeesten, culturele activiteiten en extra materiële voorzieningen (buitenspeelmateriaal, geluidsapparatuur enz.).

Hoogte van de bijdrage

Jaarlijks wordt tijdens de oudervergadering de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor het lopende schooljaar vastgesteld.

  • De ouderbijdrage bedraagt €65,00 per kind.
  • Voor kinderen die van januari tot en met mei instromen, bedraagt de ouderbijdrage €32,50
  • Ten aanzien van kinderen, die de school in de periode augustus tot en met december verlaten, wordt van de ouderbijdrage €32,50 teruggegeven of verrekend.

Schoolreisje/schoolkamp

  • Voor kinderen in de middenbouw- en bovenbouw bedraagt de vaste bijdrage aan het schoolreis/schoolkamp  €70,00 per kind.

Wijze van betaling

De school vindt het belangrijk dat de storting op tijd plaatsvindt, omdat bijvoorbeeld al heel vroeg in het schooljaar alle midden- en bovenbouwkinderen op schoolreis en schoolkamp gaan.

Om het betalen en het innen te vergemakkelijken maakt het schoolbestuur gebruik van het digitaal facturatiesysteem WIS Collect.

Als uw kind in de loop van het schooljaar geplaatst wordt, ontvangt u een digitale factuur voor de resterende maanden.

Voor de onderbouw organiseren we verschillende uitjes. Jaarlijks wisselen we het uitje naar het Vogelnest in Bunnik (in het bos) af met een ander uitje.

De school inventariseert de ouderhulp bij de start van het nieuwe schooljaar. Via oproepjes zullen wij uw hulp vragen.

Wij waarderen uw hulp zeer.

Desirée Blom
Directeur
Back To Top