skip to Main Content

Schooltijden en schoolregels

Lestijden

Onze school heeft de volgende lestijden:

Start van de schooldag

Om 8.15 uur gaan de deuren open en zijn de kinderen van harte welkom. Tussen 8.15 uur en 8.30 uur worden de kinderen bij de deur van hun klas begroet door de leerkracht. Zij geven elkaar een hand. Uiterlijk 8.30 uur sluiten de deuren van de klassen en worden de lessen gestart, kinderen die na 8.30 uur binnenkomen, zijn te laat.

Wij verzoeken de ouders hun kinderen, wanneer zij nog jong en afhankelijk zijn, ruim op tijd te brengen, zodat ze leren wat het betekent om op tijd te komen en in rust te beginnen. Het is voor kinderen erg vervelend te horen dat ze te laat zijn, zeker als zij voor het op tijd komen afhankelijk zijn van hun ouders.

Continurooster en overblijven

Wij hebben bewust gekozen voor een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen op school overblijven. Wij vinden de sociale functie van het gezamenlijk lunchen en buitenspelen namelijk ontzettend belangrijk voor de leerlingen. Het continurooster is ook ingegeven door de streekfunctie van de school.

Einde van de schooldag

Ouders wachten buiten op het plein totdat de deur opengaat en de kinderen naar buiten komen. De groepen hebben een vaste plek op het plein. De kinderen mogen de groep verlaten, zodra zij een hand gegeven hebben aan de leerkracht. Zo kunnen we de dag goed afsluiten en erop toezien dat alle kinderen goed naar hun volgende bestemming gaan.

Als de schooldag eenmaal ten einde is, is het niet de bedoeling dat kinderen nog lang in- en uitlopen. Ook als kinderen nog op het plein willen spelen, sluiten we de deuren om 15.15 uur. Dit om ongewenste bezoekers buiten de deur te houden. Ook gedurende de schooltijd proberen we de toegangsdeuren van de school zoveel mogelijk gesloten te houden.

Vakanties en vrije dagen

Studiedagen

Een aantal dagen per jaar zijn studiedagen ingepland. De leerkrachten werken op zo’n dag aan de schoolontwikkeling. De leerlingen zijn dan vrij.

U vindt deze data ook terug in de kalender.

Leerplicht en buitengewoon verlof

Leerplicht houdt in dat ieder kind vanaf het vijfde jaar tot en met het jaar waarin het kind zestien wordt naar school moet. Als ouders zich niet aan deze verplichting houden, riskeren zij een boete. Daarbij hoort ook dat ouders van schoolgaande kinderen verplicht zijn zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Het is in strijd met de leerplichtwet om uw kinderen buiten door de school vastgestelde vakanties en vrije dagen mee op vakantie te nemen. Het kan voorkomen dat u een bijzondere gelegenheid heeft buiten de vastgestelde vakantieperioden en vrije dagen. Hiervoor kunt u buitengewoon verlof aanvragen bij de adjunct-directeur. De regels voor het buitengewoon verlof en het aanvragen hiervan kunt u opvragen bij de adjunct-directeur.

Wij zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Meer informatie hierover kunt u lezen op: www.houten.nl/zorg-onderwijs-en-inkomen/onderwijs-en-kinderopvang/onderwijs-en-leerplicht.

Ontruimingsplan

Voor de veiligheid van leerlingen, personeelsleden en ouders/verzorgers is er een noodplan op school aanwezig. Onderdeel van dit noodplan is het ontruimingsplan. De Bedrijfs Hulpverleners (BHV) coördineren de ontruiming en zijn geschoold in hulpverlening bij ongevallen, brand en andere calamiteiten. Jaarlijks vinden er ontruimingsoefeningen plaats. Deze worden meestal van te voren in de groepen aangekondigd. Het ontruimingsplan, met daarin de hoofd- procedures, kunt u in een schema nalezen op onze website.

Schoolgebouw

Ons schoolgebouw staat op de Weteringhoek in Houten. We hebben het gebouw zo ingericht, dat kinderen van verschillende bouwen (onder-, midden- en bovenbouw) elkaar ontmoeten op de gang. Het rekening houden met elkaar en de samenwerking tussen kinderen van verschillende groepen en leeftijden, worden op deze manier bevorderd. De voorruimtes zijn de plek waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar tegenkomen.

Het atelier op de begane grond kan worden ingezet voor verschillende doelen met diverse opstellingen met publiek. Denk aan opvoeringen van dramatische expressie. Het atelier beneden is ingericht voor handenarbeidactiviteiten en koken. Het atelier op de eerste verdieping is bedoeld voor handenarbeid-activiteiten. In de ateliers kunnen groepjes kinderen onder begeleiding van ouders of een leerkracht werken. In het gebouw bevindt zich een bibliotheek waar kinderen boeken kunnen lenen en ruilen. Het speellokaal, dat dagelijks door de onderbouwgroepen wordt gebruikt, kan ook door de overige groepen gebruikt worden voor bijv. dramatische expressie of dans-activiteiten.

Aan de schoonmaak van het gebouw wordt veel aandacht geschonken. Dagelijks worden de gangen, de voorruimtes en de lokalen gestofzuigd, de toiletten en keukentjes in de lokalen gereinigd.

De buitenruimte rond de school is ingericht voor een heel scala aan activiteiten. Er is een sportvloer die bij alle weertypes bespeelbaar is. Er zijn verschillende speelobjecten waar kinderen worden uitgedaagd een hele range aan bewegingsvormen uit te voeren. Er zijn plekjes waar kinderen zich een beetje kunnen terugtrekken en rustig kunnen zitten. En er zijn plekken waar kinderen zich kunnen verwonderen over de natuur. Deze verschillende functies zijn redelijk gescheiden van elkaar in de ruimte. De parkeerplek van de fietsen van kinderen is ook duidelijk gescheiden van de ruimte waarin kinderen onbekommerd kunnen spelen. 

Gedragscodes in en rond de school

De algemene gedragsregels die op onze school gehanteerd worden zijn gericht op de onderliggende waarden: respect en zorg voor de medemens en de omgeving, zodat een ieder veilig, ongestoord en prettig kan spelen en werken. Naast de algemene gedragsregels zijn er afspraken per groep die betrekking hebben op het groepsproces. We spreken de leerlingen op een positieve manier aan. De algemene gedragsregels, de groepsregels en het reglement kunt u nalezen op onze website.

Tegen leerlingen die handelen in strijd met de gedragscodes en algemeen geldende normen, kunnen disciplinaire maatregelen worden getroffen. Deze zijn vastgelegd in het ‘reglement disciplinaire maatregelen Montessori Basisschool Houten’.

Parkeren

We verwachten dat gedragsregels die bevorderlijk zijn voor de veiligheid van kinderen in acht genomen worden door kinderen zelf, ouders en leerkrachten. Daarnaast vragen wij van ouders dat zij bij het brengen en halen van de kinderen;

per fiets: de fiets lopend meenemen op het schoolplein of plaatsen op het voorplein.

per auto: op de juiste manier parkeren in de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen. De veiligheid van alle kinderen staat hierbij voorop! Daarnaast is het ook voor de buurtbewoners van belang dat ook zij fatsoenlijk lopend, met de fiets, de auto of anderszins van en naar hun huis kunnen gaan.

Toezicht op het plein

Vóór en na schooltijd zijn de ouders en hun kinderen mét elkaar verantwoordelijk voor gezelligheid en rustig spel op het schoolplein. Met de leerlingen is afgesproken dat zij niet fietsen en voetballen op het plein. Daarnaast willen we vragen om honden, dicht bij u, aangelijnd te houden aangezien sommige kinderen dit beangstigend vinden.

Tijdens de pauzes houden de leerkrachten zelf toezicht op het plein.

Zelf aanschaffen

Algemeen (alle leerlingen)

 • plantje en een stoffen kleedje voor onder het plantje
 • sloffen; bij voorkeur met name in de onderbouw met zachte zool i.v.m. de motoriek, voor alle bouwen geldt geen grote dierensloffen
 • placemat van stof (deze kan uitgeklopt en opgevouwen worden en neemt vocht op als er een ongelukje gebeurt met het drinken).

Onderbouw

 • gymzak met gymkleding en gymschoentjes. Het liefst gymschoentjes met een slappe zool b.v. katoenen ballet- schoentjes. Dit is beter voor de motoriek, voor het afwikkelen van de voet. De gymspullen blijven op school. Wij vragen u er zelf voor te zorgen, dat de gymkleding regelmatig gewassen wordt.

Vanaf de middenbouw

 • etui
 • liniaal
 • schaar
 • plakstift
 • gymzak met gymkleding, gymschoenen en handdoek

Vanaf de bovenbouw

 • etui
 • liniaal
 • schaar
 • plakstift
 • gymtas met gymkleding en handdoek
 • agenda (duidelijke, eenvoudige)
 • eenvoudige passer
 • eenvoudige rekenmachine (vanaf groep 7)

Voor het meenemen van de gymspullen zie: gymrooster. Na de gymles is er tijd om te douchen.

Schrijfmateriaal: Omdat een juiste pengreep bevorderlijk is voor een goed handschrift, krijgt uw kind schrijfmateriaal in de vorm van een roller- of vulpen van school, als hij/zij daar- aan toe is.

Montessori T-shirt: Voor ieder kind is er op school een Montessori T-shirt aanwezig. Deze worden uitgedeeld tijdens schoolreisjes, sportdagen of als er als school meegedaan wordt aan de Avond-4-Daagse. Met dit T-shirt hoort iedereen duidelijk herkenbaar bij onze school. De T-shirts blijven op school en worden op school gewassen.

Schoolfotograaf

Ieder schooljaar worden er individuele en groepsfoto’s gemaakt. Meestal gebeurt dit in het voorjaar of aan het begin van de zomer.

Foto’s voor de nieuwsbrief,  website,  Facebook,  schoolgids en andere publicaties

Wij maken bij diverse gelegenheden foto’s van onze leerlingen. Sommige foto’s plaatsen wij op de website van de school om een beeld te geven van hoe wij werken.

Jaarlijks vragen we ouders toestemming voor het gebruik van foto’s van hun kinderen. Omdat de wereld van sociale media voortdurend in beweging is, vragen wij u elk jaar opnieuw voor specifiek omschreven gebruik toestemming. Als ouders geen toestemming geven voor gebruik van foto’s, zorgen wij ervoor dat de foto’s niet op internet of in een schoolgids verschijnen.

Als u als ouder foto’s maakt op school, vragen wij u om geen foto’s van kinderen van school op uw eigen sociale media te plaatsen.

Gevonden voorwerpen

Bent u of is uw kind iets kwijt, dan kunt u zoeken in de bak met gevonden voorwerpen. Op bepaalde dagen worden de gevonden voorwerpen uitgestald. Niet afgehaalde gevonden voorwerpen worden weggedaan of als reserve kleding bewaard. Kostbaarheden, zoals horloges en sleutels worden apart bij de host bewaard.

Sponsoring

Wanneer wij te maken hebben met sponsoring, hanteren wij een aantal uitgangspunten. Enkele belangrijke uitgangspunten zijn:

De 1e Montessori Basisschool Houten mag nooit door sponsoring in de eigen aard worden aangetast.

De inhoud van ons onderwijs mag door sponsoring niet beïnvloed worden.

De school mag niet in een afhankelijke positie terecht komen.

De sponsoring mag de objectiviteit, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de school niet in gevaar brengen.

Het convenant sponsoring is op 13 februari 1997 ondertekend door de toenmalige staatssecretaris en 15 organisaties waaronder de VBS (Vereniging Bijzondere Scholen, waar onze school lid van is). Dit convenant wordt door onze school gehanteerd.

Desirée Blom
Directeur
Back To Top